HEYRIEUX AIKIDO

 


Les techniques

 


Appelations génériques

hanmi hantachi wasa
kokyu nage
koshi nage
suwari wasa
tachi wasa

 

 

 

 

Frappes

chudan tsuki
jodan tsuki
mae geri
shomen uchi
yokomen uchi

 

 

 

 

Immobilisations

gokyo
ikkyo
nikyo
sankyo
variantes
yonkyo

 

 

 

 

 

Projections

aikiotoshi
irimi nage
juji garami
kaiten nage
kokyu ho
kote gaeshi
shiho nage
sokumen irimi nage
sumi otoshi
tenchi nage
ude kime nage
ushiro kiri otoshi

 

 

 

 

 

 

 

 

Saisies

 

ai hanmi katate dori
kata dori
kata dori men uchi
katate dori
katate ryote dori
muna dori
ryokata dori
ryote dori

 

 

 

 

 

 

Saisies_arrieres

 

ushiro eri dori
ushiro katate dori kubi shime
ushiro ryohiji dori
ushiro ryokata dori
ushiro ryote dori

 

 

 

 

Retour Menu